Schoolraad Zevergem

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is het democratisch platform dat in overleg en met adviezen ons schoolbeleid inspireert en bijstuurt.

Voorstelling

De schoolraad bestaat uit drie geledingen:
• de personeelsgeleding;
• de oudergeleding;
• de lokale gemeenschap.
Elke geleding telt 3 leden. Ook wanneer een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld.
De vergaderingen worden bijgewoond door het schoolbestuur of zijn gemandateerde, tenzij de schoolraad aangeeft afzonderlijk te willen vergaderen over het formuleren van een advies op eigen initiatief.

Bevoegdheden
De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid voor de volgende onderwerpen:
• de bepaling van het profiel van de directeur;
• het studieaanbod;
• het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
• de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
• de vaststelling van het nascholingsbeleid;
• het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
• het opstellen of wijzigen van het schoolreglement en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
• de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, §1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
• de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
• het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
• het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
• het gelijke onderwijskansenbeleid.

Leden

Voorzitter: Noemie Saey
► leden van de schoolraad:
• Afgevaardigden ouderraad: Charlotte Battiau, Kimberly Espenhout, Noemie Saey, Sara Van De Casteele
• Afgevaardigden lokale gemeenschap: Brigitte Heirbrant, Marie-Christine Van Labeke, Daniel Van Rysselberghe
• Afgevaardigden personeel: Maaike De Clercq, Karlien Detemmerman, Annelies Buckens
• Wonen eveneens de schoolraad bij
directeur: Ilse De Cnuydt
afgevaardigden van het schoolbestuur: Angeline Van Achter, Brigitte De Paepe